Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van gmbc.nl en de diensten van het Goois Medisch Bewegingscentrum (GMBC).

Alle informatie die GMBC communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico.

GMBC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je pc, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door GMBC verzonden e-mails.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door GMBC.
GMBC kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van GMBC

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen GMBC en haar klanten.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een dienst is verleend door GMBC

3. Recht
3a Op alle overeenkomsten tussen GMBC en de klant is Nederlands recht van toepassing.

4. Correspondentie
4a De klant is verplicht om een emailadres of postadres aan GMBC op te geven waarop hij mail dan wel post kan ontvangen, wijzigingen moeten meteen aan GMBC.
4b Mail of post die verstuurd is naar het email- dan wel huisadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

5. Eigendom
5a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij GMBC.

6. Rechten van derden
Klant garandeert GMBC dat de opdracht die klant aan GMBC verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Facturen
7a Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
7b Na het verstrijken van de in 7a genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
7c Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
7d Doorlopende zaken, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
7e Betaling voor de diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de GMBC vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
7f Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
7g Ingeval GMBC kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan GMBC.
7h GMBC zal een eerste betalingsherinnering sturen indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
7i GMBC een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
7j GMBC is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

8. Opschorting/stopzetting dienstverlening
8a GMBC behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
8b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan GMBC
8c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

9. Recht om diensten te weigeren
GMBC heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

10. Wijziging Algemene Voorwaarden
GMBC is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van GMBC is daarvoor afdoende. Het is aan GMBC te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

11. Ontbindende voorwaarden
GMBC is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
– klant surseance van betaling aanvraagt;
– aan klant surseance van betaling verleend is;
– klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
– GMBC gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
– klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.