Privacybeleid

Goois Medisch Bewegingscentrum en Fysio aan huis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Goois Medisch Bewegingscentrum en Fysio aan huis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Goois Medisch Bewegingscentrum en Fysio aan huis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Goois Medisch Bewegingscentrum en Fysio aan huis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Uw fysiotherapeutische behandeling

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Adres gegevens
 • Burgerservicenummer
  Nummer van uw identiteitsbewijs
 • Gegevens van uw zorgverzekeraar
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw andere zorgverleners, huisarts, specialist(en)
 • Tijdstip van uw afspraak

 

Als u via directe toegankelijkheid fysiotherapie zich heeft aangemeld voor een behandeling (DTF), dan moeten wij een DTF bericht naar de huisarts sturen. Hierin staat in het kort uw hulpvraag, klachten en of wij u behandelen, extra informatie nodig hebben van de huisarts, of u doorverwijzen naar de huisarts. Ook als we de behandeling afronden stellen wij de (huis)arts op de hoogte d.m.v. een eindverslag.

Met de huisarts hebben we een aparte beveiligde mail-verbinding, genaamd lifeline.

Mochten wij informatie verschaffen aan een arts, specialist of externe collega waar wij geen lifeline-verbinding mee hebben, dan geven wij u de brief op papier mee, of wij sturen het (met uw toestemming) naar uw e-mailadres.

Daarnaast wordt uw toestemming gevraagd om uw e-mailadres door te geven aan MediQuest. Dit iso-gecertificertificeerde bureau verzorgt het door de zorgverzekeraar verplichte klantervaringsonderzoek. Zij hebben geen inzage in uw gezondheidsstatus.

Uw zorgverzekeraar heeft inzage in het aantal uitgevoerde behandelingen en de door ons gestelde diagnosecode. Zij hebben geen inzage in de inhoud van het patiëntendossier. Ook kunnen zij audits uitvoeren. Hiervoor vragen wij u vooraf uw schriftelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Wij zijn verplicht om medische gegevens tenminste 15 jaar te bewaren. Papieren documenten worden na deze tijdzorgvuldig vernietigd. Digitale behandeldossiers worden gewist.
 • Financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van fitness leden

Persoonsgegevens van leden worden door Goois Medisch Bewegingscentrum en Fysio aan huis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de opdracht en nieuwsbrief /of uitnodigingen
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Uw fitness abonnement.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Adres gegevens
 • Nummer van uw identiteitsbewijs
 • Bankgegevens.
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw andere zorgverleners, huisarts, specialist(en).

 

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verwijzers, collega’s en/of belanghebbende

Persoonsgegevens van verwijzers, collega en/of belanghebbende worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Informatieverstrekking in de vorm van patiëntverslagen en/of gerichte contacten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Goois Medisch Bewegingscentrum en Fysio aan huis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Naam en adresgegevens van uw organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Goois Medisch Bewegingscentrum en Fysio aan huis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als verwijzer, collega en/of belanghebbende

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Goois Medisch Bewegingscentrum en Fysio aan huis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het EPD-programma (inEPD)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (OAMKB Cuijk)
 • Het verzorgen van de vergoeding (uw zorgverzekeraar)
 • Het verzorgen van de PREMS (MediQuest)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Goois Medisch Bewegingscentrum en Fysio aan huis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Goois Medisch Bewegingscentrum en Fysio aan huis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers/stagiaires zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Heeft u vragen of klachten over dingen die betrekking hebben op uw privacy in de praktijk? Dan kunt u dat bespreken met uw fysiotherapeut.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Olaf Böhm op.

Contactgegevens

Goois Medisch Bewegingscentrum | Fysio aan huis
Larenseweg 159
1221CL Hilversum
info@gmbc.nl